1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

 

Informații coplată

 

Investigatii si tratamente pentru care se percepe coplata

 

Spitalul încasează de la asiguraţi suma corespunzătoare coplăţii  in valoare de 10 lei pentru:

  1. serviciile medicale spitaliceşti, acordate în regim de spitalizare continuă, prevăzute în pachetul de servicii medicale de bază. Excepţie fac serviciile medicale spitaliceşti acordate în  secţiile/compartimentele de îngrijiri paliative, serviciile medicale spitaliceşti pentru internările obligatorii pentru bolnavii aflaţi sub incidenţa art. 109, art. 110, art. 124 şi art. 125 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal şi serviciile medicale spitaliceşti pentru care criteriul de internare este urgenţa medico-chirurgicală.

Categoriile de asiguraţi scutite de coplată prevăzute la art. 225 din Legea nr. 95/2006 republicată,cu modificările şi completările ulterioare, fac dovada acestei calităţi cu documente eliberate de autorităţile competente că se încadrează în respectiva categorie, precum şi documente şi/sau după caz declaraţie pe proprie răspundere că îndeplineşte condiţiile privind realizarea sau nu a unor venituri,conform modelului prevăzut în anexa nr. 23 D la Ordinul 397/836/2018 privind Normele de aplicare a HG 180/2018.

  1. Servicii de medicina fizica si de reabilitare, pentru seriile de proceduri din pachetul de servicii de baza conform art. 51 alin. (2) din H.G. 422/2022 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022.